Allmänna Villkor

————————————— Peter Wickström AB —————————————
Dessa allmänna villkor gäller för beställning av Peter Wickström AB:s tjänster/kurser i sång.
Genom att beställa en tjänst/kurs som tillhandahålls av Peter Wickström AB eller genom att
anmäla sig till Peter Wickström AB:s e-postutskick anses du ha godkänt dessa villkor och
bestämmelser (nedan Villkoren). Peter Wickström AB förbehåller sig rätten att när som helst
ändra Villkoren utan föregående avisering.

1. Inledning

Peter Wickström AB tillhandahåller kurser i sång online samt genom fysiska möten (nedan
Tjänsten) och förmedlas till betalande kund (nedan Kunden).

2. Beställning

Innan en beställning görs skall Villkoren läsas igenom noggrant. Såvida ej annat uttryckligen
angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan Kunden och Peter Wickström AB när genomförd
beställning gjorts. Efter genomförd beställning skickar Peter Wickström AB ett
e-postmeddelande till den e-postadress som Kunden har lämnat i samband med beställningen.
Kunden ansvarar för att lämna korrekt e-postadress.

3. Betalning

Betalning av de tjänster som tillhandahålls av Peter Wickström AB sker via kortbetalning
eller faktura.

Kunden har möjlighet att vid fakturabetalning få räntefri delbetalning med en
återbetalningstid på upp till tolv (12) månader. Kunden har även möjlighet att välja
delbetalning med en återbetalningstid på 24 månader.

Om Kunden väljer delbetalning skickas ett separat avtal från Svea Ekonomi AB till Kunden.
Kunden är bunden till att fullfölja samtliga delbetalningar tills dess att totalsumman för den
beställda Tjänsten är betald till fullo.

Betalning av Tjänster hanteras av Peter Wickström AB (nedan WickströmFaktura) alternativt
Payson AB på uppdrag av Peter Wickström AB (nedan PaysonFaktura).

WickströmFaktura

Om Kunden väljer att betala med faktura utställd av Peter Wickström AB så är
betalningsvillkoren 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den
e-postadress som Kunden anger. För att betala mot WickströmFaktura måste Kunden ha fyllt
18 år och vara folkbokförd i Sverige. Företag som betalar mot WickströmFaktura måste vara
registrerade i Sverige.

Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse ut till Kunden varvid lagstadgad
påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med
två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till
inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Peter
Wickström AB förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans.

PaysonFaktura

Vi erbjuder även betalsättet PaysonFaktura i samarbete med Payson AB. Om Kunden väljer
att betala med PaysonFaktura så tillkommer en uppläggningsavgift om 95 kr vid tre (3)
månaders räntefri delbetalning, 195 kr vid sex (6) månaders räntefri delbetalning samt 295 kr
vid tolv (12) månaders räntefri delbetalning. Vid 24 månaders delbetalning tillkommer ränta
om 9,95% samt en uppläggningsavgift om 295 kr. Vid samtliga delbetalningsalternativ
tillkommer aviavgift om 29 kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas
per post. Väljer Kunden att betala med faktura utan delbetalning skickas fakturan per e-post
till den e-postadress Kunden anger. För att betala mot PaysonFaktura måste Kunden ha fyllt
18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid
köpet. Företag som betalar mot PaysonFaktura måste vara registrerade i Sverige.
Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse ut till Kunden varvid lagstadgad
påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med
två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till
inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson
förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till
SVEA Ekonomi AB (org. nr. 556489-2924).

4. Ångerrätt

Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som privatkund
möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan
(Ångerfristen). Ingen ångerrätt föreligger om kursen påbörjats eller om du helt eller delvis
tagit del av det utbildningsmaterial som tillhandahålls under Ångerfristen. För att nyttja
ångerrätten ska du meddela detta till Peter Wickström AB via e-post till support@peterwickstrom.com
under Ångerfristen. Det åligger Kunden att visa på att ångerrätten skett inom Ångerfristen.

5. Rättigheter

Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Peter Wickström AB:s produkter och
tjänster tillkommer Peter Wickström AB.
Innehåll i det utbildningsmaterial som tillhandahålls av Peter Wickström AB är endast ämnat
för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan
föregående skriftliga medgivande från Peter Wickström AB. Digital utbildning och
tillhörande utbildningsmaterial får inte göras tillgängligt eller visas för tredje part som inte har
erlagt avgift. Kunden får en i tid begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda
beställd utbildning och för internt bruk. Rätten att använda beställd lektion är begränsat till
tolv (12) månader efter genomförd beställning.

6. Force majeure

Om Peter Wickström AB förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet
som denne inte råder över, såsom blixt, eldsvåda, krig och myndighetsbestämmelser samt fel
eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som
här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för
prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder. Peter Wickström
AB ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på
grund av ovan nämnda omständigheter som ligger utanför Peter Wickström AB:s kontroll.

7. Reservationer

Innehållet i utbildningarna, det material samt den information som lämnas vid utbildningarna
är tänkt som allmän information och Peter Wickström AB garanterar inte att Kunden uppnår
något specifikt resultat.

Peter Wickström AB friskriver sig, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från
allt ansvar för direkt och/eller indirekt uppkommen skada som uppstår för Kunden och/eller
tredje man i samband med användandet av Tjänsten. Innehållet i utbildningarna samt
information och tips som Kunden får av Peter Wickström AB är endast ämnat att användas i
informationssyfte och utgör inte rådgivning. Kunden ansvarar för att rådgöra med läkare
innan något beslut fattas baserat på utbildningsmaterial, tips och/eller information som
Kunden fått av Peter Wickström AB för att undersöka eventuella hälsoeffekter.
Peter Wickström AB ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av
utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller
internetabonnemang.

Peter Wickström AB förbehåller sig rätten att vid sjukdom, bortgång eller annat förhinder
ställa in eventuella kurstillfällen utan att bli återbetalningsskyldig gentemot kursdeltagare.
Peter Wickström AB förbehåller sig även rätten att genomföra ändringar vad gäller
exempelvis priser, tider, kursinnehåll och tryckfel i skriftliga dokument eller på Peter
Wickström AB:s webbplats.

Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte Kundens rättigheter som
konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet
enligt tillämplig lag.

Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av
någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte
påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i
Villkoren.

Peter Wickström AB reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot
dessa Villkor eller på något vis missbrukar användandet av Tjänsten. En sådan uppsägning
sker omedelbart och Kunden meddelas via e-post.

8. Personuppgifter

När du genomför en anmälan till kurs eller e-postutskick hos Peter Wickström AB uppger du
dina personuppgifter. I samband med din anmälan och samtyckt till vår integritetspolicy
godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet (se
https://www.peterwickstrom.com/privacy). Peter Wickström AB kommer att behandla
Kunders personuppgifter, såsom namn, personnummer, adresser och telefonnummer, genom
att uppgifterna registreras i Peter Wickström AB kundregister i syfte att bland annat kunna
kommunicera med Kunder kring utbildningen samt erbjudanden och relevant information om
de tjänster som Peter Wickström AB erbjuder. Peter Wickström AB är personuppgiftsansvarig
för denna behandling av personuppgifter. För kunder som anmält sig till en kurs hos Peter
Wickström AB sparas personuppgifter i upp till tre (3) år efter kursslut om det inte längre
finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid. För kunder som
anmält sig till prenumeration på Peter Wickström AB:s e-postutskick sparas uppgifterna till
dess att kunden avregistrerat sig från dessa utskick. Du har enligt Dataskyddsförordningen
(The General Data Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om
dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas
eller tas bort. Kontakta oss i sådant fall via e-post på support@peterwickstrom.com. Du har
också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen. För vidare information, se

9. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats
http://www.peterwickstrom.com. Om du besöker http://www.peterwickstrom.com
behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar, plattform samt data som är
användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

Varför använder vi cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Peter
Wickström AB:s webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. De cookies vi
använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster vi erbjuder. En del av våra
tjänster behöver cookies för att fungera som de ska, samtidigt som andra förbättrar din
upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla
övergripande analytisk information rörande din användning av våra tjänster. Vi använder
även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.
Hur kan du kontrollera Peter Wickström AB:s användande av cookies?
Den webbläsare, alternativt den enhet som du använder tillåter dig ofta att styra över
inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera dig till din
webbläsares eller din enhets inställningar för att ta reda på hur du kan justera dina
inställningar för cookies. Du kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast
acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när du stänger ner din
webbläsare eller enhet. Vänligen notera att en del av våra tjänster kanske inte fungerar
optimalt om du skulle välja att blockera eller radera cookies, såsom att viss information
på webbplatsen blir otillgänglig eller att information laddas långsammare.
Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation
och post i Sverige. Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida:
http://www.pts.se/.

10. Tvist

Tvister angående tolkning eller tillämpning av Villkoren och därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt
Villkoren bestäms av svensk lag.
I händelse av en tvist mellan Kunden och Peter Wickström AB ska en sådan tvist ska lösas
genom direkt kommunikation mellan Kunden och Peter Wickström AB. Genom att godkänna
Villkoren samtycker Kunden till att inte kommer att delta i någon form av aktivitet eller
kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som kommer att leda till allmän
svärtning av företaget.

11. Kontakta oss

Du får gärna kontakta oss om eventuella frågor eller funderingar relaterade till Tjänsterna
eller Villkoren per e-post till: support@peterwickstrom.com.